Generelt

Ved bestilling gir kunden Midt-Telemark Energi fullmakt til å:
• innhente nødvendige opplysninger overfor nettselskapet, og gjennomfører leverandørbyttet overfor nettselskapet.
• melde ut - og innflytting til nettselskapet ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Midt-Telemark Energi i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet. 
• Midt-Telemark Energi må ha mottatt målerstand fra kunde for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn 20 dager. 

 
 Leveringsvilkår

”Standard kraftleveringsavtale”, fremforhandlet av Forbrukerombudet og bransjeorganisasjonene , samt særvilkår, gjelder for kontraktsforholdet, med mindre annet fremgår av den enkelte avtale eller annet spesielt skriftlig grunnlag. 
• Midt-Telemark Energi har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. 
• Strømleveransen fra Midt-Telemark Energi starter vanligvis ca 2 uker etter inngått avtale. 
• Før flytting, må kunden ta kontakt med Midt-Telemark Energi for videreføring av strømavtalen. 
• Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet. 
• Midt-Telemark Energi kan endre prisene (faste månedlige beløp) og avtalevilkårene med 1 måneds varsel, enten ved direkte skriv til kunde eller via kunngjøring på vår nettside. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste
12 måneder, uten nærmere varsel. 
• Priser oppgis inklusiv merverdiavgift. 


Betalingsvilkår

I nettområder hvor Midt-Telemark Energi fakturerer sammen med nettselskapet: 
• Kunder i disse nettområdene faktureres i henhold til nettselskapets rutiner og tidspunkt for
fakturering av nettleie. Avhengig av størrelsen på kundens årsforbruk får kunder et av følgende betalingsvilkår: 
- etterskuddsvis fakturering, basert på reelt eller stipulert forbruk. 
- akontofakturering, basert på forventet forbruk. Avregning basert på reelt eller stipulert forbruk skjer ved årsskiftet. 
 I andre nettområder: 
• Kunder der vi mottar måleverdier regelmessig fra netteier gjennom året, får avregning annenhver måned. 
 

Strøm til Innkjøpspris

• Med Innkjøpspris menes i denne avtalen: et gjennomsnitt av spotprisen fra strømbørsen Nordpool per måned. Prisen er basert på spotprisen i området der strømmen leveres, og er et veid gjennomsnitt av spotprisene time for time. Avtalen Strøm til Innkjøpspris har i tillegg et fast månedlig beløp som er uavhengig av strømforbruk . I tillegg til fastbeløpet kommer et påslag pr kWh. I samsvar med Lov om elsertifikat inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater. Påslaget prises i øre per kWh og kan endres med
varsel på Midt-Telemark Energis internettsider. 
• Prisen for hver måned er kjent ca. 1 uke etter månedens utløp, dette vil bli kunngjort på vår nettside. 
• Avtalen har ingen bindingstid. 
• Denne strømavtalen er kun forbeholdt husholdningskunder. 


 Strøm til Fastpris

• Avtalen gjelder fast pris på strøm samt aktuelle avgifter i en avtalt periode. 
• Avtalen innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri. Kunden kan kjøpe seg fri(frikjøp) fra kontrakt med bindingstid mot å dekke Midt-Telemark Energis tap som følge av at leveransen ikke fullføres. 
• Ved utløpet av avtalen overføres kunden til avtalen Standard variabel pris, med mindre kunden selv har bestilt en annen strømavtale hos Midt-Telemark Energi. 


Standard variabel pris

• Strømavtalen standard variabel pris følger kraftmarkedet med en avdempet priskurve. 
• Prisendring varsles 14 dager før, og offentliggjøres på våre nettsider og på Konkurransetilsynets nettside. 
• Prisvarsling kan fås på SMS eller e-post. 
• Avtalen har ingen bindingstid 


 Standard variabel lavpris

• Strømavtalen for deg som ønsker prisvarsling og ta i bruk elektroniske betalingsløsninger. 
• Strømavtalen har et fast månedlig beløp som er uavhengig av strømforbruk. 
• Det er krav om e-faktura på denne avtalen. Dersom det ved andre fakturering ikke er opprettet e-faktura avtale, vil kunden bli fakturert til Standard variabel pris
• Prisvarsling kan fås på SMS eller e-post. 
• Avtalen har ingen bindingstid
 

Spotpris

• Strømavtalen avregnes til gjennomsnittlig månedspris på strømbørsen. 
• Prisen er basert på spotprisen i området der strømmen leveres + et avtalt påslag. 
• Avtalen har ingen bindingstid.